ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CICERO PRODUCTIONS V.O.F. GEVESTIGD TE VUGHT

De vennootschap onder firma CICERO PRODUCTIONS V.O.F. (hierna: “CICERO”) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Hertogenbosch, onder nummer 53120159.

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CICERO aan Opdrachtgever en overeenkomsten tussen CICERO en Opdrachtgever ter zake van levering van zaken, Werken en/of Diensten, alsmede het verlenen van bepaalde (gebruiks)rechten door CICERO aan Opdrachtgever.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen
Opdrachtgever en CICERO en worden reeds thans uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Definities

Tenzij uit de context anders blijkt, zal worden verstaan onder: Diensten: de door CICERO te verlenen diensten, zoals nader omschreven in de Overeenkomst;
Intellectuele Eigendom: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, databankrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, of andere rechten op voortbrengselen, alsmede – al dan niet
octrooieerbare – technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten; Opdrachtgever: de wederpartij van CICERO bij aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen;
Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst – waaronder begrepen die overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand zijn gekomen – tussen CICERO en Opdrachtgever waarin de wederzijdse rechten
en verplichtingen ten aanzien van de door CICERO aan Opdrachtgever te leveren zaken en/of Diensten zijn vastgelegd c.q. vastgesteld;

Vertrouwelijke Informatie: iedere mondeling of schriftelijk door één der partijen verstrekte informatie waarvan direct duidelijk is dat deze informatie vertrouwelijk is alsmede iedere zulke informatie waarvan de betreffende
partij aanduidt dat deze als vertrouwelijk dient te worden behandeld;
Werk(en): de door CICERO in het kader van de tussen partijen gesloten Overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, maquettes, prototypes, teksten, folders, advertenties, art work, mood boards, drukwerken, mallen, werk- en detailtekeningen, computerprogrammatuur, databestanden, websites, banners, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen.

3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen door CICERO gedaan zijn 30 dagen geldig en geheel vrijblijvend. CICERO behoudt zich het recht voor om een door haar gedaan aanbod binnen zeven (7) dagen na aanvaarding daarvan te herroepen.
3.2 Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door CICERO gedane aanbod, wordt deze aanvaarding door CICERO aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien zij daarop wil ingaan, doet CICERO een nieuw aanbod, waarop de artikelen 3.1 en 3.2 van toepassing zijn.
3.3 Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en CICERO niettemin met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
3.4 Overschrijdingen van Offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 CICERO is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden in te schakelen.

5 Prijzen

5.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de door CICERO geoffreerde en/of tussen partijen overeengekomen prijzen steeds exclusief omzetbelasting.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, betaalt Opdrachtgever aan CICERO een vergoeding voor de geleverde zaken en/of Werken c.q. overeengekomen Diensten, berekend volgens de geldende tarieven van CICERO.
5.3 Indien bij de uitvoering van een opdracht gebruik wordt gemaakt van (goederen of diensten van) derden, worden alle ten gevolge hiervan gemaakte en aan derden betaalde kosten naast het overeengekomen
honorariumafzonderlijk door CICERO bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Onder deze bijkomende kosten zijn in ieder geval begrepen alle kosten die CICERO heeft gemaakt betrekking hebbend op de
goederen of diensten geleverd door tussenpersonen of toeleveringsbedrijven alsmede transportfaciliteiten.
5.4 Indien CICERO, door het niet tijdig of niet volledig aanleveren van deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden
te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke door CICERO gehanteerde honorariumtarieven.
5.5 CICERO is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen omstandigheden die met het voorgaande vergelijkbaar zijn.

6 Termijnen

6.1 Overeengekomen (op)leveringstermijnen gaan eerst in, nadat de eventuele bij opdracht verschuldigde aanbetalingsom door CICERO is ontvangen en bovendien de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie aan CICERO heeft verstrekt.
6.2 CICERO is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van overeengekomen (op)leveringstermijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan CICERO een redelijke termijn om alsnog na te komen wordt gegund, welke minstens veertig (40) dagen zal belopen.

7 Betaling

7.1 Tenzij anders bepaald, is het voor de (op)levering van zaken, Werken en/of Diensten overeengekomen totaalbedrag op de volgende wijze verschuldigd: – 50% van het voor de (op)levering van de zaken, Werken en/of Diensten overeengekomen totaalbedrag c.q. geschatte aantal te besteden uren binnen veertien (14) dagen na verlenen van de opdracht aan CICERO; – het overige binnen veertien (14) dagen na (op)levering van de zaken of
Werken c.q. binnen veertien (14) dagen nadat de Diensten zijn verricht.
7.2 Voor zover niet anders bepaald, moet het voor de (op)levering van zaken, Werken en/of Diensten overeengekomen totaalbedrag geheel worden voldaan binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
7.3 CICERO is bevoegd zaken, Werken en/of Diensten in gedeelte af of op te leveren en daarmee corresponderende deelfacturen toe te zenden.
7.4 Een betaling is eerst voltooid op de dag waarop het bedrag op de bankrekening van CICERO is bijgeschreven.
7.5 Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim op de vervaldatum van de betreffende factuur, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
7.6 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van CICERO een naar het oordeel van CICERO passende zekerheid te verschaffen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
7.7 Ieder beroep op verrekening van de Opdrachtgever is uitgesloten.
7.8 Porto- en andere verspreidingskosten die gerelateerd zijn aan direct marketingverzendingen dienen door Cicero van de Opdrachtgever ontvangen te zijn
vóór verzending/verspreiding door Cicero.

8 Niet of niet tijdige betaling

8.1 Bij niet of niet tijdige betaling door Opdrachtgever is deze vanaf de dag waarop de betaling aan CICERO uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag wettelijke rente plus 2% verschuldigd.
8.2 Bij niet of niet tijdige betaling door Opdrachtgever, zijn alle bedragen die de Opdrachtgever nog verschuldigd is ter zake van reeds (af)geleverde zaken en/of Werken c.q. verrichte Diensten, onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.
8.3 Ten laste van de Opdrachtgever komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die CICERO als gevolg van niet c.q. niet tijdige nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen jegens CICERO heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 250,–.
8.4 In geval van niet c.q. niet tijdige betaling is CICERO bevoegd (verdere) (op)levering van zaken, Werken en/of Diensten op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
8.5 Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Werken te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

9 Niet tijdige afname

9.1 Indien op de overeengekomen tijd en plaats – om welke reden dan ook – (en niet tegenstaande hetgeen in artikel 13 bepaalde) de Opdrachtgever de te leveren zaken niet afneemt, is de Opdrachtgever niettemin gehouden om de overeengekomen betalingsvoorwaarden na te komen, als ware er wel geleverd.
9.2 Bij niet tijdige afname worden de te leveren zakenvoor rekening en risico van de Opdrachtgever door CICERO op een door haar gekozen plaats opgeslagen. CICERO is niet gehouden enige schade ten gevolge van of in verband met de niet tijdige inontvangstneming van de te leveren zaken door de Opdrachtgever te vergoeden.
9.3 Indien bij niet tijdige afname de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn alle bedragen die de Opdrachtgever nog verschuldigd is ter zake van reeds (af)geleverde zaken, Werken c.q. verrichte diensten, onmiddellijk opeisbaar onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.

10 Intellectuele eigendom

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle rechten van Intellectuele Eigendom welke kunnen voortkomen uit of kunnen worden gevestigd of verkregen op de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte Werken, uitsluitend toe aan CICERO. Voor zover een dergelijk recht slechts kan worden verkregen door een depot of registratie, dan is uitsluitend CICERO daartoe bevoegd.
10.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen, is CICERO niet verplicht een onderzoek in te stellen naar een mogelijke schending van octrooien, handelsmerken, dienstmerken, geregistreerde modellen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.
10.3 Het behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, waar nodig, stappen te ondernemen teneinde te onderzoeken of de opdracht en/of door Opdrachtgever aangeleverde merken, logos afbeeldingen, teksten of andere materialen inbreuk maken op enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden. De risico’s van een schending bij in gebreke blijven ten aanzien van de uitvoering van een onderzoek
zoals bovenvermeld, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
10.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat de door Opdrachtgever aangeleverde merken, logos, afbeeldingen, teksten of andere materialen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en dat CICERO gerechtigd is de opdracht uit te voeren, zonder inbreuk te maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
10.5 Tenzij het resultaat van de door CICERO verrichte Diensten c.q. geleverde zaken en/of Werken er zich niet voor leent, is CICERO te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Werk c.q. de Werken te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de Opdrachtgever niet toegestaan het Werk c.q. de Werken zonder vermelding van de naam van CICERO in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
10.6 Aan Opdrachtgever verstrekte Werken mogen door Opdrachtgever niet worden gekopieerd, nagemaakt, of anders gebruikt dan voor het doel waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld.
10.7 Opdrachtgever zal bedingen dat derden die in opdracht van Opdrachtgever beschikking krijgen over het Werk c.q. de Werken, alle rechten van CICERO ter zake – waaronder intellectuele eigendomsrechten – zullen erkennen en respecteren. Eveneens bedingt Opdrachtgever dat de betreffende derden het Werk c.q. de Werken van CICERO niet zullen wijzigen, tenzij voorafgaand door CICERO toestemming daartoe is verleend,
en dat de betreffende derden het Werk c.q. de Werken van CICERO op eerste aanvraag onverwijld retourneren zonder kopieën in welke vorm dan ook te behouden. CICERO kan op eerste verzoek afschrift van voorbedoelde verklaring van de betreffende derde verlangen. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft zijn verplichtingen uit hoofde van het onderhavige artikellid te voldoen, is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van € 50.000.

11 Gebruik en licentie

11.1 Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met CICERO, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik
van het Werk c.q. de Werken overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
11.2 De Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de CICERO niet gerechtigd het Werk c.q. de Werken te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het Werk c.q. de Werken, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt CICERO, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke gebruik, met een minimum van € 5.000.
11.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van CICERO veranderingen in de voorlopige of definitieve Werken aan te brengen.
11.4 CICERO heeft de vrijheid om het Werk c.q. de Werken te gebruiken als onderdeel van haar portfolio voor haar eigen publiciteit of promotie.

12 Reclames

12.1 Indien de Opdrachtgever van mening is dat door CICERO (op)geleverde Dienst(en) en/of zaken niet voldoen aan de Overeenkomst, dient hij CICERO daarvan per aangetekende brief met bericht van ontvangst op de hoogte te stellen binnen acht (8) dagen nadat Opdrachtgever de desbetreffende zaken en/of Werken in ontvangst heeft genomen of Diensten is/zijn verleend c.q. het resultaat is (op)geleverd. Bij gebreke van reclame binnen voormelde termijn van acht (8) dagen geldt de overeenkomst door CICERO als deugdelijk te zijn nagekomen.
12.2 In het geval van reclame als bedoeld in het eerste lid van dit artikel heeft CICERO gedurende een redelijke met de oorspronkelijke (op)leveringstermijn overeenkomende termijn de gelegenheid tot het verhelpen van de klachten, waarvan vast komt te staan dat deze niet conform de overeenkomst zijn (op)geleverd respectievelijk verricht. Deze termijn zal tenminste 30 dagen belopen.
12.3 De prestatie van CICERO geldt in ieder geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaald in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Behalve in geval van opzet of grove schuld, is CICERO nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade geleden door Opdrachtgever of derden c.q. dood of persoonlijk letsel, verband houdende met geleverde zaken en/of Werken c.q. verrichte Diensten.
13.2 CICERO sluit voor zover wettelijk mogelijk alle aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van bij haar in dienst zijnde werknemers of door haar ingeschakelde derden uit.
13.3 Indien CICERO ondanks het vorenstaande toch aansprakelijk is, dan is CICERO in ieder geval niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder tevens begrepen
het verlies van gegevens en/of materialen.
13.4 De aansprakelijkheid van CICERO beperkt zich in ieder geval tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van CICERO in het specifieke geval wordt uitbetaald, doch zal in geen geval meer bedragen
dan het factuurbedrag dat is gemoeid met aan Opdrachtgever (op)geleverde zaken en/of Werken c.q. verleende Diensten waaruit de schade is voortgevloeid.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart CICERO voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.
13.6 CICERO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde zaken en/of Werken na (op)levering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

14 Overmacht

14.1 In geval Cicero door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk en/of tijdig uit te voeren, heeft Cicero het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zulks ter uitsluitende keuze van Cicero, zonder dat Cicero tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
14.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Cicero hetzij bij zijn leveranciers, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende
gebeurtenissen, zoals oorlog, terroristische aanslagen, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
14.3 In het geval één van de onder lid 1 genoemde gebeurtenissen voorkomt, is CICERO nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden.

15 Ontbinding

15.1 CICERO heeft het recht om een overeenkomst met Opdrachtgever door een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden en alle aan CICERO toebehorende zaken welke zich bij de Opdrachtgever bevinden terug te nemen, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:
– de Opdrachtgever blijft in gebreke met (tijdige) betaling of komt een andere verplichting uit de overeenkomst niet op tijd of niet stipt na;
– roerende en/of onroerende zaken van de Opdrachtgever worden in beslag genomen of verbeurd verklaard, terwijl dit een deugdelijk nakomen van de overeenkomst belemmert of in gevaar brengt;
– surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of uitgesproken;
– de Opdrachtgever besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming of tot feitelijke staking daarvan, dan wel tot vervreemding van een substantieel onderdeel daarvan;
– door de Opdrachtgever gestelde zekerheden worden op enigerlei wijze aangetast of ingetrokken;
– de Opdrachtgever kan niet (langer) in staat of bereid worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst na te komen;
– er is sprake van een zodanige situatie bij de Opdrachtgever, dat het risico van CICERO ter zake van de normale nakoming van de overeenkomst Opdrachtgever aanmerkelijk wordt verzwaard dan wel dat de normale afwikkeling van de overeenkomst ernstig in gevaar wordt gebracht.
15.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt onverminderd de rechten die de wet en de overeenkomst aan CICERO overigens toekennen bij niet nakoming door de Opdrachtgever.

16 Geheimhouding

16.1 Ieder der partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie te waarborgen voor zover zulks redelijkerwijs mogelijk is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

17 Slotbepaling

17.1 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze voorwaarden onverbindend of ongeldig mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in  onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen.
17.2 Op de Overeenkomst en daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.3 Ter zake van eventuele geschillenvoortvloeiende uit de Overeenkomst is de Rechter te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd, behoudens indien de wet dwingendrechtelijk een andere Rechter aanwijst. Deze Algemene Voorwaarden van Cicero Productions V.O.F. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch op 7 November 2017 onder nummer 53120159

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CICERO PRODUCTIONS V.O.F. ESTABLISHED IN VUGHT, THE NETHERLANDS.

The general partnership CICERO PRODUCTIONS V.O.F. (hereinafter referred to as ‘CICERO’) is listed in the Business Register at the Chamber of Commerce and Industry in ’s-Hertogenbosch (NL), under number 53120159.

1 Applicability

1.1 These general terms and conditions apply to all offers by CICERO to the Customer and agreements between CICERO and the Customer in relation to the delivery of goods, Works and/or Services, as well as the granting of certain (user) rights by CICERO to the Customer.
1.2 Deviations from these general terms and conditions only apply if and insofar as explicitly agreed in writing. Deviations only relate to the agreement for which they have been made.
1.3 General purchasing conditions and/or other general terms and conditions of the Customer are not applicable to the legal relationship between the Customer and CICERO and are hereby explicitly rejected.

2 Definitions

Unless the context shows otherwise, the following terms will have the meanings referred to:
Services: The services to be provided by CICERO, as described in more detail in the Agreement.
Intellectual Property: Patent rights, copyrights, trademark rights, drawing and model rights, database rights and/or other (intellectual property) rights, or other rights op products, as well as – patentable or otherwise – technical and/or commercial know-how, methods and concepts.
Customer: The party contracting with CICERO in offers, agreements and resulting commitments.
Agreement: The written or verbal agreement – including those agreements which have come about by electronic means – between CICERO and the Customer which record or stipulate the mutual rights and obligations relating to the goods and/or Services to be delivered by CICERO to the Customer.

Confidential Information: Any verbal or written information provided by one of the parties with regard to which it is immediately clear that this information is confidential, as well as any such information which the party in question indicates should be treated as confidential.
Work(s): The works created by CICERO within the framework of the Agreement entered into between the parties, such as copy, typesetting, draft drawings, models, models, prototypes, texts, folders,  advertisements, art work, mood boards, printed matter, moulds, working and detailed drawings, computer software, data files, websites, banners, photographic recordings, lithographs, films and similar production and ancillary resources.

3 Offers and formation of agreements

3.1 All offers made by CICERO are valid for 30 days and are entirely without obligation. CICERO reserves the right to revoke the offer it has made within seven (7) days after acceptance.
3.2 If, upon acceptance, the offer made by CICERO is deviated from, this acceptance will be regarded by CICERO as an invitation to make an offer. If it wishes to do so, CICERO will make a new offer which will be subject to Articles 3.1 and 3.2.
3.3 If the agreement is not recorded in writing and CICERO nevertheless, with the Customer’s approval, starts executing the commission, the content of the offer will apply as agreed.
3.4 Deviations from Quotations of up to 10% will be accepted by the Customer as a budgetary risk and do not need to be referred to as such.

4 Execution of the Agreement

4.1 CICERO is authorised to engage third parties for the execution of the Agreementon behalf of and for the account of the Customer.

5 Prices

5.1 Unless agreed otherwise the prices offered by CICERO and/or agreed between the parties will always exclude turnover tax.
5.2 Unless agreed otherwise the Customer will pay CICERO a fee for the delivered goods and/or Works or agreed Services, calculated in accordance with CICERO’s valid rates.
5.3 If (the goods or services of) third parties are used during the execution of a commission, all costs incurred and paid to third parties as a result will be charged separately by CICERO to the Customer, in addition to the agreed fee. These additional costs include, in any event, all costs which CICERO has incurred in relation to the goods or services delivered by intermediaries or supplier companies as well as transport facilities.
5.4 If CICERO is obliged to perform more or other work due to the late or incomplete supply of proper and clear details/materials, or due to a changed or incorrect commission or briefing, this work will be paid for separately on the basis of the fees usually applied by CICERO.
5.5 CICERO is entitled to increase the agreed price if one or more of the following circumstances occur after the agreement has been entered into: an increase in the costs of materials, semi-manufactured products or services which are necessary for the execution of the agreement, an increase in delivery costs, wages, employer charges, social insurance, the costs involved in other employment conditions, the introduction of new and the increasing of existing government levies on raw materials, energy or residual materials, a substantial change in exchange rates, or general circumstances comparable with the above.

6 Deadlines

6.1 Agreed completion/delivery deadlines only apply after any deposit payable in connection with the commission has been received by CICERO and also after the Customer has issued all the information required for the execution of the commission to CICERO.
6.2 CICERO is never in default due purely to the expiration of agreed completion/ delivery deadlines. This will always require a written notice of default, whereby CICERO we will be granted a reasonable period of time to fulfil, which will be a minimum of (40) days.

7 Payment

7.1 Unless determined otherwise the total amount owed for the completion/delivery of goods, Works and/or Services will be payable in the following way:
• 50% of the total amount agreed for the completion/delivery of the goods, Works and/or Services, or the estimated number of hours to be spent, within fourteen (14) days after the commission has been awarded to CICERO;
• the rest within fourteen (14) days after completion/delivery of the goods or Works, or within fourteen (14) days after the Services have been performed.
7.2 Insofar is not determined otherwise, the total amount agreed for the completion/delivery of goods, Works and/or Services must be paid in full within fourteen (14) days after the date on the invoice.
7.3 CICERO is authorised to complete or deliver goods, Works and/or Services partially and to send corresponding part invoices.
7.4 A payment will only have been made on the day on which the amount is credited to CICERO’s bank account.
7.5 If the Customer has not paid on time, the Customer will be legally in default on the due date of the invoice in question, without notice of default being required.
7.6 The Customer is obliged, at the first request of CICERO, to provide security which CICERO deems suitable for the correct and timely fulfilment of its payment obligations.
7.7 Any claim for set-off by the Customer is excluded.
7.8 Postage and other distribution costs which are related to direct marketing consignments must have been received by Cicero from the Customer before sending/distribution by Cicero.

8 Non-payment or late payment

8.1 In the event of non-payment or late payment by the Customer, the latter will owe statutory interest on the outstanding amount plus 2% as of the day on which the payment ultimately should have been made to CICERO up until the day of full payment.
8.2 In the event of non-payment or late payment by the Customer, all amounts which the Customer still owes in relation to goods and/or Works already delivered or Services performed will be immediately payable, without prejudice to the provisions in Article 14 of these terms and conditions.
8.3 The Customer will also be required to pay all judicial and extrajudicial costs of any kind which CICERO has had to incur as a consequence of non-fulfilment or late fulfilment by the Customer of its obligations vis-à-vis CICERO. The extrajudicial collection costs are to be set at a minimum of 15% of the principal sum plus interest, with a minimum applying of € 250.00.
8.4 In the event of non-payment or late payment, CICERO is authorised to suspend (further) completion/delivery of goods, Works and/or Services until the point in time at which the Customer has completely fulfilled its payment obligations, including payment of the due interest and costs.
8.5 As from the moment at which the Customer has not fulfilled (in full) its payment obligations on account of the Agreement, or is otherwise in default, the Customer will not/no longer be permitted to use the Works made available and any licence issued to the Customer within the framework of the Agreement will no longer be valid.

9 Late acceptance

9.1 If the Customer does not take accept the goods to be delivered at the agreed time and place – for whatever reason – (and notwithstanding the provisions in Article 13), the Customer will nevertheless be obliged to fulfil the agreed payment conditions, as if the goods have been delivered.
9.2 In the event of late acceptance CICERO will store the goods to be delivered at a location it chooses for the account and risk of the Customer. CICERO is not obliged to compensate any damage which occurs as a consequence of, or in connection with, the late taking receipt by the Customer of the goods to be delivered.
9.3 If the Customer does not fulfil its payment obligations in the event of late acceptance, all amounts which the Customer still owes in relation to goods and/or Works already delivered or Services performed, will be immediately payable without prejudice to the provisions in Article 14 of these terms and conditions.

10 Intellectual property

10.1 Unless explicitly agreed otherwise in writing, all Intellectual Property rights which can result from, or can be established or obtained with regard to, the Works created within the framework of the agreement, will accrue exclusively to CICERO. Insofar as such a right can only be acquired by means of a filing or registration, only CICERO will be authorised to do so.
10.2 Unless explicitly agreed otherwise in writing, CICERO is not obliged to initiate an investigation into a possible violation of patents, trademarks, service trademarks, registered models, copyrights or other intellectual property rights of third parties.
10.3 The Customer is exclusively responsible for taking steps, where necessary, to investigate whether the commission and/or trademarks, logos, illustrations, tax or other materials supplied by the Customer violate any intellectual property rights or other rights of third parties. The risks of a violation in the event of default with regard to the execution of an investigation as referred to above are for the
Customer’s account.
10.4 The Customer guarantees that the trademarks, logos, illustrations, texts or other materials do not violate third-party (intellectual property) rights and that CICERO is entitled to execute the commission, without violating third-party (intellectual property) rights.
10.5 Unless the result of the Services performed or goods and/or Works delivered by CICERO does not lend itself, CICERO will be entitled at all times to state or delete, or have stated or deleted, its name on or in connection with the Work or the Works. Without prior permission the Customer is not permitted to reproduce, publish or copy the Work or the Works without stating CICERO’s name.
10.6 The Customer may not copy or reproduce Works issued to it, or use them for a purpose other than the purpose for which they were made available. 10.7 The Customer will stipulate that third parties that, on the Customer’s instructions, are given access to the Work or the Works, will acknowledge and respect all CICERO’s related rights, including intellectual property rights. The Customer will also stipulate that the third parties in question will not change the Work or the Works of CICERO, unless CICERO has granted its permission to do so in advance, and that the third parties in question will immediately return the Work or the Works of CICERO at the first request, without retaining copies in whatever form. CICERO may demand a copy of the aforementioned declaration by the third party in question. If the Customer remains in default as regards fulfilling its obligations on account of this paragraph, the Customer will owe an immediately payable penalty, which is not open to set-off, of € 50,000.

11 Use and licence

11.1 If the Customer completely fulfils its obligations pursuant to the agreement with CICERO, it while acquire an exclusive licence to use the Work or the Works pursuant to the purpose agreed in connection with the commission.
11.2 The Customer is not entitled, without the written permission of CICERO, to reuse the Work or the Works or to use it/them more widely than agreed. For each use of the Work or the Works for which no  permission has been given, CICERO will receive, incidentally without losing any right, a fee of at least three times the usual fee for such use, with a minimum applying of € 5,000.
11.3 The customer is not permitted to make changes to the provisional or definitive Works without written permission from CICERO.
11.4 CICERO has the freedom to use the Work or the Works as part of its portfolio for its own publicity or promotion.

12 Complaints

12.1 If the Customer is of the opinion that (a) Service(s) and/or goods completed/delivered by CICERO does/do not fulfil the Agreement, it must inform CICERO to that effect by registered letter with proof of receipt within eight (8) days after the Customer has taken receipt of the goods and/or Works in question or the Service(s) has/have been provided, or the result completed/delivered. In the absence of a complaint by the aforementioned deadline of eight (8) days, the agreement will be regarded as having been properly fulfilled by CICERO.
12.2 In the event of a complaint as referred to in the first paragraph of this article, CICERO will have the opportunity to resolve the complaint by a deadline which reasonably corresponds to the original completion/delivery deadline, if it is established that said performance, completion or delivery has not taken place in accordance with the agreement. This deadline will be for a minimum of 30 days.
12.3 The parties will, in any event, consider CICERO to have performed properly if the Customer has started using the goods or Services delivered, or any part thereof, or has reworked or processed them, or has delivered them to third parties, or has had them put to use, has had them reworked or processed, or has had them delivered to third parties, unless the Customer has observed the provisions in the first
paragraph of this article.

13 Liability

13.1 Except in the event of intent or gross negligence, CICERO is never obliged to compensate any damage suffered by the Customer or third parties, or death or personal injury relating to goods and/or Works delivered or Services performed.
13.2 Insofar as legally possible CICERO will exclude all liability for actions and/or negligence by its employees or third parties it engages.
13.3 If, despite the above, CICERO is still liable, CICERO will not be liable, in any event, for trading loss or consequential damage suffered by the Customer, including the loss of data and/or materials.
13.4 CICERO’s liability is limited, in any event, to the amount paid out by CICERO’s liability insurer in the specific instance but will, in any event, not exceed the amount of the invoice relating to the goods and/or Works completed/delivered or Services provided to the Customer from which the damage has resulted.
13.5 The Customer indemnifies CICERO against all third-party claims on any account.
13.6 CICERO is not liable for damage of any nature which arises because, or after, the Customer has started using the produced goods and/or Works after completion/delivery, or has reworked or processed them, or has delivered them to third parties, or has had them put to use, has had them reworked or processed, or has had them delivered to third parties.

14 Force majeure

14.1 In the event that Cicero is hindered by force majeure from executing the agreed Activities wholly or partially and/or on time, Cicero will be entitled, without judicial intervention, to suspend execution of the agreement wholly or partially by means of a written statement, such at the exclusive discretion of Cicero, without Cicero being obliged to provide any compensation or guarantee.
14.2 Among other things force majeure will include: strikes, exclusion, fire, machine breakdown and other operating disturbances involving either Cicero or its suppliers, transport disruptions and other events beyond its control, such as war, terrorist attacks, blockades, riot, epidemics, devaluation, floods and storms, as well as sudden increases in import and excise duties and/or taxes, delays or the absence of deliveries by suppliers, the failure to acquire the necessary permits and other government measures.
14.3 In the event of one of events referred to in paragraph 1, CICERO will never be obliged to pay any compensation vis-à-vis the Customer.

15 Dissolution

15.1 CICERO is entitled to dissolve an agreement with the Customer immediately by sending a written statement to the Customer and to recover all goods belonging to CICERO which are located with the Customer, if one of the following circumstances occurs:
• The Customer remains in default as regards (timely) payment, or fails to fulfil another obligation resulting from the agreement on time or punctually.
• Movable and/or immovable goods belonging to the Customer are seized or declared confiscated, with this hindering or jeopardising proper fulfilment of the agreement.
• A suspension of payments or bankruptcy is applied for or declared with regard to the Customer.
• The Customer decides to dissolve or liquidate its business or actually cease its operations, or alienate a substantial part thereof.
• Securities provided by the Customer are in any way compromised or withdrawn.
• The Customer is no (longer) considered to be able or prepared to fulfil its obligations resulting from the agreement.
• Such a situation arises at the Customer that CICERO’s risk as regards normal fulfilment of the agreement by the Customer significantly increases, or normal completion of the agreement is seriously  jeopardised.
15.2 The provisions of paragraph 1 of this article apply without prejudice to the rights which the law and the agreement otherwise assign to CICERO in the event of non-fulfilment by the Customer.

16 Confidentiality

16.1 Each of the parties will take all reasonable measures to ensure secrecy with regard to Confidential Information insofar as such is reasonably possible in connection with the execution of the Agreement.

17 Final stipulation

17.1 If one or more provisions of the Agreement or these terms and conditions turn out to be non-binding or invalid, the other provisions will remain in full force. In such an instance the parties undertake to negotiate in order to agree replacement provisions which approximate the intention of the parties as closely as possible.
17.2 The Agreement and commitments it governs are exclusively subject to Dutch law.
17.3 The Court in ’s-Hertogenbosch has exclusive jurisdiction in relation to any disputes, except if the law designates another Court on the basis of a mandatory provision.
These General Terms and Conditions of Cicero Productions V.O.F. are filed at the Chamber of Commerce in ’s-Hertogenbosch, The Netherlands on November 7th 2017 under number 53120159.